Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest Aries Jerzy Poźniak, z siedzibą przy ul. Kmieca 3/24, 30-022 Kraków, NIP: 677-114-71-29 REGON: 357534676

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.aries-krakow.pl.

 

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator za pośrednictwem  poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia kursu Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu  lub zmiany terminu szkolenia w danym terminie.

Na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. . Organizator poinformuje Uczestników o tym fakcie poprzez wiadomość wysłaną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Płatności

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu (decyduje data wpływu na konto lub data wysłania emaila zawierającego dokument potwierdzający dokonanie wpłaty – np. bankowe potwierdzenie przelewu).

W celu dokonania płatności, na życzenie Uczestnika, może zostać wystawiona faktura proforma, na podstawie której może zostać dokonana płatność za udział w szkoleniu.

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora

Brak wpłaty uprawnia Organizatora do niedopuszczenia uczestnika do szkolenia.

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonywać wpłat to:

44 1750 1048 5555 5555 0016 0011

Opłata za szkolenie podlega stawce VAT 23%.

Cena kursu obejmuje  zestaw materiałów szkoleniowych, przerwa kawowa,  oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.

 

Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów 

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna zostać przesłana do Organizatora pocztą elektronicznej, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny szkolenia, a zwrot uiszczonej zapłaty nie przysługuje.

W przypadku  odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora. Powiadomienie o zmianach w Regulaminie zostanie udostępnione na stronie

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-08-2017 r.

 

Kontakt

Ze wszelkimi indywidualnymi sprawami, które nie zostały uwzględnione w regulaminie lub które powstały w trakcie szkolenia otwartego prosimy zwracać się do bezpośrednio do biura Organizatora:

Aries Jerzy Poźniak
Szkolenia
ul. Ostatnia 1C
31-444 Kraków
Tel.: +48 (12) 644 20 73
E-mail: biuro@aries-it.pl